İSTİSNA MUHASEBE OLARAK HİZMETLERİMİZ;

 

  • Planlama, muhasebe kayıtlarının ve Tek Düzen Hesap
   Planlarının düzenlenmesi, yapılan muhasebe işlemlerinin yapılmasının ardından
   yapılması gerektiği yönündeki hedef, rapor, analiz ve yorumların yapılabilmesi
   konusunda çeşitli alanlarda yönetilmesi mümkündür.

 

  • Alış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması.

 

  • Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması.

 

  • Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir
   çalışma  kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.                                                                                                                           

 

  • Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi.

 

  • Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmak

 

  • Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar  Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile
   kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve
   Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın
   Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.

 

  • KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları  iletmek.

 

  • Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı,  Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer
   işlemleri yapmak.

 

  • Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık  Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim  İndirimi  (A.G.İ.) Tutarlarını
   bildirmek.

 

  • SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletmek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *